Telefonické objednávky  311 240 330
 
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu Markus-Muhle.cz provozovaném DogLife s.r.o. vymezují podmínky obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují formulace některých obchodních pojmů.

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DogLife s.r.o., IČ 043 35 902, DIČ CZ04335902, se sídlem Beřovice 23, 273 71 Beřovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 258758, která je provozovatelem internetového obchodu markus-muhle.cz jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II., dále pak Reklamační řád a online dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log. Kupující si je vědom, že s těmito nesmí bez souhlasu Prodávajícího, nebo obchodních partnerů Prodávajícího nakládat, není-li zvláštní smlouvou pro daný konkrétní případ sjednáno jinak.

Fakturu (daňový doklad ke koupi zboží) obsahující základní údaje ke koupi zboží spolu s odkazem na VOP obdrží Kupující v potvrzení objednávky na jím zadanou emailovou adresu, přičemž originál dokladu (smlouvy) obdrží Kupující při převzetí zboží.

II. Sdělení Prodávajícího Kupujícímu před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 • si neúčtuje žádné další příplatky v objednávce, které by nebyly uvedeny v objednávce zboží uskutečněné Kupujícím (to se netýká příp. smluvní přepravy)
 • avšak požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, kterou si obě smluvní strany dohodnou
 • ceny veškerého zboží jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené formy dopravy a dopravce a způsobu úhrady, kterou si v objednávce volí kupující

v případě, že Kupujícím je přímo spotřebitel, má takový spotřebitel právo odstoupit od smlouvy (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná a opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
 • přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách Markus-Muhle.cz

spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • pokud bylo dokončeno poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • pokud dodávka zboží byla upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • pokud bylo dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • pokud byla provedena úprava nebo údržba zboží v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost a zboží bylo upraveno podle spotřebitelem vyžadovaných dispozic. To však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

V případě, že spotřebitel chce uplatnit stížnost, může tuto uplatnit prostřednictvím emailu obchod@markus-muhle.cz příp. se lze se obrátit na orgán státního dozoru.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Prodávajícím a to tak, že požadované plnění (zboží, nebo službu) vloží do elektronického nákupního košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo vybírat a měnit požadované plnění, dopravu a její způsob, způsob úhrady a také zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení způsobu dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky od Kupujícího Prodávajícím. Za případné chyby při spojení a přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost. Po obdržení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu přijetí objednávky informativním emailem na Kupujícím zadanou emailovou adresu.

Přílohou tohoto potvrzení může být odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

V případě, že si Kupující objedná v rámci jednoho dne zboží v několika objednávkách, je Prodávající oprávněn tato plnění doručit souhrnně v jednom doručení a zásilce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Tato smlouva není přístupná třetím stranám.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá předmět plnění, dodá veškeré dostupné informace vážící se k předmětu plnění a Kupující se zavazuje, že předmět plnění převezme a zaplatí Prodávajícímu bez odkladu a nejpozději při převzetí předmětu koupě kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k předmětu plnění v souladu se smlouvou.

Má-li Prodávající předmět plnění odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním k přepravě Kupujícím zvolenému dopravci, je-li toto možné a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdává Kupujícímu – spotřebiteli předmět plnění až okamžikem předání předmětu plnění Kupujícímu dopravcem.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří Prodávající předmět koupě pro přepravu.

3. Předcházení nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká Prodávajícímu právo předmět plnění po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem předmět plnění prodat poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující se zaplacením.

4. Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že předmět plnění při převzetí nemá vady. Zejména pak, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • má předmět plnění vlastnosti, které si strany ujednaly
 • se předmět plnění hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět plnění tohoto druhu obvykle používá
 • je předmět plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • předmět plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě krmiv - projeví-li se vada na předmětu plnění ihned po rozbalení, je Prodávající povinen tuto vadu odstranit a to výměnou předmětu plnění.

Vznikne-li vada na předmětu plnění, který má povahu spotřebního zboží (např.stojany, misky, vodítka apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak. To se však netýká jakéhokoliv předmětu plnění, který:

 • je prodáván za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např.předváděcí vzorek apod.)
 • u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

U spotřebního zboží (např. stojany, misky, vodítka apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby. V takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vada na zboží, tedy vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • týká-li se vada pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady
 • na odstranění vady opravou věci, nebo výměnou, nelze-li věc (předmět plnění) opravit
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, kterou si Prodávající s Kupujícím dohodnou a odsouhlasí písemně
 • nelze-li věc (předmět plnění) dostatečně kvalitně opravit, nebo vyměnit, odstoupit od smlouvy.

Kupující si s Prodávajícím dohodnou pouze jedno řešení s ohledem na povahu a stav vady zboží bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, pokud vadu lze opravit. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vadu nelze odstranit, může Kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez závad, vyměnit její součást nebo věc opravit, či vyměnit.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí-li od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci – předmětu plnění, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého příslušenství v originálním balení produktu).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Toto platí u předmětu plnění (spotřebního zboží).

U krmných produktů poskytuje Prodávající záruku za jakost a kvalitu produktu odpovídající jeho originálnímu zabalení a chuťové i kvalitativní jakosti uvedené na originálním obalu produktu. U krmných produktů platí, že jejich složení a nutriční hodnoty jsou platné v okamžiku výroby a v okamžiku zabalení do originálního obalu. Prodávající poskytuje záruku za jakost krmných produktů také v rozmezí dat uvedených na obalech vztahujících se k datu výroby a k datu doporučené spotřeby produktu. Uplatňuje-li Kupující vadu u krmného produktu, jehož datum doporučené spotřeby již uplynulo, nebude Prodávajícím na toto brán zřetel vyjma případu, kdy Kupující prokáže, že mu tento krmný produkt (předmět plnění) byl Prodávajícím doručen již po datu doporučené spotřeby.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější nepředvídatelná událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je postupné dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

Prodávající umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a Kupujícímu tak Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Prodávajícího uvedené na internetových stránkách Prodávajícího www.markus-muhle.cz

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů od data odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady (na náklady Kupujícího).

Předmět plnění (zboží) vrátí Kupující úplné včetně veškerého dodaného příslušenství, případně s kompletní dokumentací byla-li přiložena. Dále by mělo být zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. stojany, misky, vodítka apod.) pak lze od smlouvy odstoupit pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, Prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu kam budou Prodávajícím Kupujícímu zaslány finanční prostředky v odpovídající výši.

Neprokáže-li Kupující v dostatečné míře, že předmět plnění skutečně nakoupil od Prodávajícího, může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit a odmítnout plnění vztahující se k odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím (předmětem koupě) vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět Prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako nákup zboží Kupujícím a v tom případě má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny a to recipročně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady
 • spotřeboval-li ji zcela, nebo částečně. Tím se rozumí, že spotřebitelem je chápáno také domácí a jiné zvíře, chované Kupujícím
 • Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích Prodávajícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis (vč.elektronického). Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího jsou přijímány 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby i příjem objednávky ze strany Kupujícího.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line eshopu Prodávajícího jsou vždy ceny platné i aktuální.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za dopravné, dobírky a náklady, které jsou uváděny až v rámci tzv. elektronického nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží, služby, za niž předmětné zboží, či službu Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném eshopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím z důvodu omezeného množství zboží na skladě a časové prodlevě mezi prodejem a zboží jinému Kupujícímu a vyřízením objednávky Kupujícího. V tomto případě informuje Prodávající Kupujícího, aby si dohodli další případný postup, nebo stornování objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednávání

Cena zboží bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „eshop“)
 • elektronickou poštou na adrese obchod@marus-muhle.cz
 • telefonicky
 • osobně v případě, že Prodávající disponuje provozovnou jejíž adresu zveřejní

Telefonické objednávky lze realizovat v pracovní dny od 08:00 do 20:00.

Prodávající bude Kupujícího vždy informovat o přesném datu a čase doručení objednaného zboží prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v rámci své objednávky a elektronického košíku.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti či kartou při nákupu v případě že Prodávajícího provozuje provozovnu
 • platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce Prodávajícího
 • platba předem bankovním převodem
 • platba přes internetové rozhraní banky
 • platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 • platba prostřednictvím poukázek vydávaných Prodávajícím (vydávané registrovaným zákazníkům jako poukázky za nákupy)
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
 • platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek)
 • platba prostřednictvím systému Paypal, PayU apod.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány na www.markus-muhle.cz

X. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr na prodejních místech Prodávajícího (provozuje-li tyto Prodávající)
 • zasílání přepravní službou – ČR
 • zasílání kurýrem (po Praze)
 • zasílání přepravní službou Prodávajícího
 • zasílání službou DPD, PPL, a dalšími smluvními partnery (po Praze i mimo ni)
 • zasílání na výdejní místa společnosti „Uloženka“
 • zaslání do partnerské maloobchodní sítě Prodávajícího (viz.markus-muhle.cz)
 • zasílání mezinárodní přepravní službou do zahraničí

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

V případě, kdy si Kupující zvolí způsob dopravy "osobní odběr na prodejních místech Prodávajícího" (doručení zásilky na jedno z aktuálně dostupných prodejních míst prodávajícícho), tato zásilka zde bude pro něj od okamžiku doručení na toto prodejní místo rezervována maximálně po dobu 30 dnů. Pokud si zákazník zásilku během této doby nevyzvedne, tato bude stornována.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny nalezne vždy aktuálně Kupující na webové stránce www.markus-muhle.cz.

2. Ostatní podmínky

V momentě dodání zboží, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Prodávající či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené Kupujícím-právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené Kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

Je-li zboží zakoupeno Kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem Markus Mühle.cz, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu obchod@markus-muhle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem, nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace nezbavuje Kupujícího právo věc reklamovat, avšak dává Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Doklad o zakoupení obvykle slouží jako záruční list 

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce jsou přednostně platné také překlady do cizích jazyků.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.7. 2015 a jsou k dispozici v sídle Prodávajícího a elektronicky na www.markus-mühle.cz

Provozováno na Provozováno na systému NetShops
GoPay
Zboží.cz
Cookies Cookies
Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.
Souhlas můžete odmítnout zde.
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.
Technické cookies
Zobrazit více
Reklamní cookies
Zobrazit více
Analytické cookies
Zobrazit více
Personalizované soubory cookie
Zobrazit více